QUÈ ÉS UNA ITE?

Es tracta d'una inspecció de l'edificació duta a terme per tècnics competents, que tinguin la preparació i experiència per poder detectar possibles deficiències i classificar-les segons el grau de perillositat.

 

CONTINGUT INFORME ITE

L'informe de la Inspecció tècnica de l'edifici ITE conté els apartats:

 1. La descripció de l'estat actual de l'edifici.
 2. Deficiències detectades i termini per corregir-les. Poden ser:
  • Deficiències greus: Són les que, per la seva importància, cal esmenar en els terminis indicats. En el cas que representin un risc per a les persones, cal indicar-ho expressament i detallar les mesures urgents de seguretat a adoptar prèvies a l'execució de les obres.
  • Deficiències lleus. Són les que, sense ser greus, fan necessària la realització de treballs de manteniment per evitar la deterioració de l'edifici o d'una part d'est.
 3. Qualificació de l'estat general de l'edifici. Pot ser:
  • Molt greu: existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones.
  • Amb deficiències greus: existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar.
  • Amb deficiències lleus: existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar la deterioració de l'edifici o d'una part.
  • Sense deficiències.

 

OBLIGACIONS DE LA PROPIETAT

 1. Encarregar i tramitar la Inspecció tècnica de l'edifici ITE quan sigui obligatòria, previ pressupost.
  • La manca del certificat d'aptitud pot donar lloc, amb les diligències prèvies adequades, a la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables.
  • En la venda d'habitatges d'edificis en els quals la inspecció tècnica de l'edifici ITE sigui obligatòria, les persones venedores han de lliurar còpia degudament autenticada del certificat d'aptitud de l'edifici als compradors.
 2. Segons el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici ITE:
  • Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades per l'arquitecte a fi d'evitar situacions de risc per a les persones.
  • Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l'informe de l'arquitecte de la inspecció tècnica de l'edifici ITE.
  • Dur a terme treballs de manteniment en qualificacions d'edificis amb deficiències lleus.