Depenent del tipus d'obra a realitzar en locals, naus o edificis, existeixen diferents formes d'obtenir els permisos necessaris, sent aquestes:

 ● Comunicats (“assabentat”). Són obres que no estan subjectes a llicència ni al pagament de taxes ni a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. S'inclouen treballs d'anivellació, neteja en solar, obres interiors que no suposin canvis de distribució, pilars, etc.

 ● Llicencia d'Obra Menor (diferit o immediat). Aquest tipus de permís no requereix el pagament de la taxa municipal, però sí l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obra. Aquí s'inclouen el revocat, estucat i pintat de façanes, balconades, cossos sortints, repintar persianes, portes; canvis de cèrcols de portes i finestres, obres a cobertes sense implicar l'estructura, canvis de distribucions, col·locació d'extractors de fums i ventilació,…