Els estudis de Seguretat i Salut són un tipus de document que reconeix la coherència amb el projecte d'obres redactat, forma part del mateix i part de tots els elements projectats i d'unes hipòtesis d'execució. En ell s'inclouen les mesures de prevenció i protecció tècnica necessàries (específiques per a cada tipus d'obra) per a la realització de les intervencions a realitzar en condicions de seguretat i salut.

Així mateix, l'estudi ha de contemplar la totalitat de les activitats que es prevegi realitzar, incloses aquelles per les quals administrativament s'exigeixi un projecte específic, una memòria valorada o qualsevol altre document de similars característiques.

És necessari la realització d'un Estudi de Seguretat i Salut, quan es donin algun dels següents suposats:

 ● Que el pressupost d'execució per contracta, inclòs en el Projecte d'Execució sigui igual o superior a 450.759,08 €.

 ● Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.

 ● Que el volum de mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 dies.

 

L'Estudi de Seguretat i Salut ha de contenir el màxim d'informació tècnica i seguretat associada a l'obra que representa, descrivint-la de forma genèrica, ja que mai es podrà preveure les mesures de les quals disposa l'empresa adjudicatària.