Aquests projectes són un conjunt d'informes que inclou estudis preliminars, entre ells plans, memòries de càlcul i memòries descriptives que ajuden a crear especificacions i recomanacions per al desenvolupament i correcta execució de l'obra.

Pot dur-se a terme, íntegrament abans del començament de l'obra, reunint una sèrie d'arxius gràfics on es presenten les alternatives preliminars del disseny i s'avaluen les característiques del projecte. En aquesta etapa es realitzen les modificacions amb l'objectiu de satisfer les necessitats del client, donant una solució gràfica, estètica i funcional.

Això ens permet millorar la comunicació amb el client i conèixer les seves necessitats, realitzar una anàlisi de costos aproximats i definir propostes o solucions tècniques noves com el tipus de sistemes constructius o el material a utilitzar.

Aquesta fase de Projectes d'Enginyeria inclourà fonamentalment els següents documents:

  • Memòria d'estructura, instal·lacions i acabats (segons les necessitats).
  • Plànols d'estructura i instal·lacions, juntament amb els detalls necessaris.
  • Esquemes i dimensionament d'instal·lacions.
  • Plego de condicions tècniques, generals i particulars.
  • Estat de mesuraments.
  • Pressupostos obtinguts per aplicació de preus unitaris.
  • Projectes parcials o altres documents tècnics que, si escau, hagin de desenvolupar-ho o completar-ho.