Aquest tipus de projectes solen ser necessaris per a edificis de gran envergadura (habitatges, teatres, poliesportius, centres comercials, col·legis, etc.), sent útils per agilitar la tramitació del permís de Llicència d'Activitat/Obertura i Llicència d'Obres. En molts casos és necessari realitzar amb anterioritat un Projecte Bàsic, previ al Projecte Executiu ja que així s'agiliten els tràmits i permet realitzar consultes de viabilitat davant els organismes oficials i administratius municipals.

Aquest tipus de projectes defineix les característiques generals de l'obra a dissenyar mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes, així com les prestacions que ha de tenir per complir les exigències bàsiques. El seu contingut, una vegada obtingut el preceptiu visat col·legial (si és necessari), serà suficient per posteriorment sol·licitar la Llicència d'Obres Municipal, així com les concessions o altres autoritzacions administratives.