Amb data 10 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis en els quals es pugui generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d'incendis.

Una vegada presentat el Projecte de Protecció Contra Incendis, l'organisme oficial competent (Bombers) emet la resolució en un termini màxim de dos mesos. En el cas que la resolució no es notifiqués en el termini indicat, la sol·licitud s'entendrà com a favorable.

Una vegada obtingut l'informe favorable, el titular podrà executar les obres projectades (si anessin necessàries). Quan aquestes finalitzin s'ha de presentar un certificat emès pel tècnic projectista abans de poder iniciar l'activitat en l'establiment.